آموزش CINEMA 4D R16 / Lynda CINEMA 4D R16 Essential Training

Lynda CINEMA 4D R16 Essential Training
آموزش CINEMA 4D R16

  • کاربرد : آموزش CINEMA 4D R16
  • نوع : نرم افزار
  • زبان : انگلیسی
  • سیستم عامل : Windows-Mac-Linux-Android-iOS
  • تولید کننده : Lynda
  • سال تولید : 2014

توضیحات

CINEMA 4D محصولی از MAXON یکی از اپلیکیشن های مدلسازی سه بعدی، انیمیشن سازی و رندرینگ است. ایننرم افزار تمام امکانات لازم در زمینه مدلسازی و انیمیشن سازی حرفه ای مانند ابزارهای نورپردازی، بافت دهی، رندرینگ، متحرک سازی و .... را بعلاوه تمامی مولفه های استاندارد و پیشرفته را در اختیارتان قرار می دهد. به طور کلی سینما فوردی امکانات بسیاری در زمینه ی فیلم، تلویزیون، تبلیغات، شبیه سازی های علمی، معماری، طراحی محصول و یا هر رشته ی دیگر، فراهم می نماید و به کمک آن می توانید شبیه سازی ها و مدل سازی های طبیعی و مختلفی داشته باشید.

Description

CINEMA 4D R16 (C4D) is a vital tool for motion graphics artists, visual effects (VFX) artists, and animators alike. Whether you're just starting out in one of these fields or migrating to C4D after many years in another program, your training should begin here. In this course, author Ian Robinson covers key C4D concepts, such as object hierarchies and relationships, and the essential skills for modeling with primitive objects, splines and generator objects, subdivision surfaces, and polygons. He also shows how to give your 3D models realistic-looking surfaces—the kind of surfaces that make objects seem bumpy, metallic, shiny, or even transparent—with materials and lighting. The final chapters of the course cover keyframe animation, camera movement, and C4D's popular MoGraph module. Dive in and learn what CINEMA 4D has in store for you.
Topics include:
Understanding the CINEMA 4D workflow
Navigating the viewports
Exploring the importance of object hierarchy
Modeling with primitives and splines
Modeling with the Knife and Extrude tools
Using Content Browser presets
Deforming objects
Applying materials and texturing
Creating and manipulating light sources
Animating in the Timeline with keyframes
Controlling camera movement
Rendering and adjusting final render settings
Compositing in After Effects
Using MoGraph
Sculpting
Motion tracking

بخش های فایل

این فایل شامل 180 بخش می باشد که بخش های آن به صورت جداگانه در زیر آمده است.
Row Title Format Size Play Download
00 - Introduction
1 01 - Welcome 7.24 MB DOWNLOAD
2 01 - Welcome 1.27 KB DOWNLOAD
3 02 - Using the exercise files 3.47 MB DOWNLOAD
4 02 - Using the exercise files 3.10 KB DOWNLOAD
01 - Getting Started
5 01 - Understanding the CINEMA 4D workflow 12.72 MB DOWNLOAD
6 01 - Understanding the CINEMA 4D workflow 4.19 KB DOWNLOAD
7 02 - Clarifying 3D for working with CINEMA 4D 2.95 MB DOWNLOAD
8 02 - Clarifying 3D for working with CINEMA 4D 2.38 KB DOWNLOAD
9 03 - Understanding how 3D software is designed to function 8.12 MB DOWNLOAD
10 03 - Understanding how 3D software is designed to function 5.53 KB DOWNLOAD
11 04 - Navigating the viewports 14.50 MB DOWNLOAD
12 04 - Navigating the viewports 9.56 KB DOWNLOAD
13 05 - Using a three-button mouse and keyboard shortcuts 14.37 MB DOWNLOAD
14 05 - Using a three-button mouse and keyboard shortcuts 8.57 KB DOWNLOAD
15 06 - Touring the interface 18.91 MB DOWNLOAD
16 06 - Touring the interface 13.74 KB DOWNLOAD
17 07 - Exploring the Content Browser 13.96 MB DOWNLOAD
18 07 - Exploring the Content Browser 9.43 KB DOWNLOAD
19 08 - Configuring project and essential render settings 8.70 MB DOWNLOAD
20 08 - Configuring project and essential render settings 6.27 KB DOWNLOAD
21 09 - Setting application preferences 12.30 MB DOWNLOAD
22 09 - Setting application preferences 9.29 KB DOWNLOAD
02 - Creating and Understanding Objects and Hierarchical Relationships
23 01 - Understanding the importance of object hierarchy 10.79 MB DOWNLOAD
24 01 - Understanding the importance of object hierarchy 7.59 KB DOWNLOAD
25 02 - Creating, selecting, and transforming objects 17.69 MB DOWNLOAD
26 02 - Creating, selecting, and transforming objects 10.57 KB DOWNLOAD
27 03 - Understanding object categories- Active and passive 8.63 MB DOWNLOAD
28 03 - Understanding object categories- Active and passive 5.77 KB DOWNLOAD
29 04 - Comparing object types 24.01 MB DOWNLOAD
30 04 - Comparing object types 16.69 KB DOWNLOAD
31 05 - Modifying objects with the Object and Attribute Managers 23.97 MB DOWNLOAD
32 05 - Modifying objects with the Object and Attribute Managers 16.79 KB DOWNLOAD
33 06 - Creating a model using primitives- Part one 22.88 MB DOWNLOAD
34 06 - Creating a model using primitives- Part one 13.65 KB DOWNLOAD
35 07 - Creating a model using primitives- Part Two 27.40 MB DOWNLOAD
36 07 - Creating a model using primitives- Part Two 17.85 KB DOWNLOAD
03 - Modeling with Splines and Generator Objects
37 01 - Creating and modifying splines 14.20 MB DOWNLOAD
38 01 - Creating and modifying splines 9.04 KB DOWNLOAD
39 02 - Selecting and editing spline shapes 20.46 MB DOWNLOAD
40 02 - Selecting and editing spline shapes 13.63 KB DOWNLOAD
41 03 - Working with the Cogwheel spline object 15.84 MB DOWNLOAD
42 03 - Working with the Cogwheel spline object 9.55 KB DOWNLOAD
43 04 - Modeling with splines- Extrude objects 21.18 MB DOWNLOAD
44 04 - Modeling with splines- Extrude objects 13.11 KB DOWNLOAD
45 05 - Modeling with splines- Lathe objects 16.75 MB DOWNLOAD
46 05 - Modeling with splines- Lathe objects 10.45 KB DOWNLOAD
47 06 - Modeling with splines- Text splines and Sweep objects 34.33 MB DOWNLOAD
48 06 - Modeling with splines- Text splines and Sweep objects 19.49 KB DOWNLOAD
49 07 - Extruding and organizing paths from Adobe Illustrator 30.70 MB DOWNLOAD
50 07 - Extruding and organizing paths from Adobe Illustrator 16.96 KB DOWNLOAD
04 - Understanding Polygonal Modeling
51 01 - Understanding 3D objects- Points, edges, and polygons 22.39 MB DOWNLOAD
52 01 - Understanding 3D objects- Points, edges, and polygons 13.88 KB DOWNLOAD
53 02 - Modeling with Extrude and Extrude Inner tools 32.16 MB DOWNLOAD
54 02 - Modeling with Extrude and Extrude Inner tools 18.68 KB DOWNLOAD
55 03 - Closing and connecting geometry with the PolyPen and Bridge tools 27.49 MB DOWNLOAD
56 03 - Closing and connecting geometry with the PolyPen and Bridge tools 15.05 KB DOWNLOAD
57 04 - Refining models with the Knife tool 22.00 MB DOWNLOAD
58 04 - Refining models with the Knife tool 11.78 KB DOWNLOAD
59 05 - Modeling with the Polygon Pen tool 28.15 MB DOWNLOAD
60 05 - Modeling with the Polygon Pen tool 16.16 KB DOWNLOAD
61 06 - Modeling with subdivisions- Modeling with subdivision surfaces 14.55 MB DOWNLOAD
62 06 - Modeling with subdivisions- Modeling with subdivision surfaces 10.27 KB DOWNLOAD
05 - Modeling with Content Browser Presets
63 01 - Understanding the modular modeling presets 8.30 MB DOWNLOAD
64 01 - Understanding the modular modeling presets 4.46 KB DOWNLOAD
65 02 - Creating custom folding boxes 14.44 MB DOWNLOAD
66 02 - Creating custom folding boxes 8.62 KB DOWNLOAD
67 03 - Creating architectural models 14.63 MB DOWNLOAD
68 03 - Creating architectural models 7.62 KB DOWNLOAD
06 - Modifying Objects with Deformers
69 01 - Understanding deformers 13.44 MB DOWNLOAD
70 01 - Understanding deformers 7.63 KB DOWNLOAD
71 02 - Controlling deformer falloff 19.83 MB DOWNLOAD
72 02 - Controlling deformer falloff 7.75 KB DOWNLOAD
73 03 - Deforming objects- The Wind deformer 14.64 MB DOWNLOAD
74 03 - Deforming objects- The Wind deformer 6.10 KB DOWNLOAD
75 04 - Deforming objects- The Spline Wrap 19.30 MB DOWNLOAD
76 04 - Deforming objects- The Spline Wrap 10.92 KB DOWNLOAD
07 - Creating Materials and Textures
77 01 - Understanding materials and material channels 19.65 MB DOWNLOAD
78 01 - Understanding materials and material channels 12.99 KB DOWNLOAD
79 02 - Applying materials- Projection methods 33.76 MB DOWNLOAD
80 02 - Applying materials- Projection methods 16.53 KB DOWNLOAD
81 03 - Creating materials- Rough, bumpy surfaces 16.10 MB DOWNLOAD
82 03 - Creating materials- Rough, bumpy surfaces 10.88 KB DOWNLOAD
83 04 - Creating materials- Shiny, reflective surfaces 19.16 MB DOWNLOAD
84 04 - Creating materials- Shiny, reflective surfaces 13.85 KB DOWNLOAD
85 05 - Creating materials- Transparent surfaces 14.72 MB DOWNLOAD
86 05 - Creating materials- Transparent surfaces 9.50 KB DOWNLOAD
87 06 - Applying materials with alpha channels 11.11 MB DOWNLOAD
88 06 - Applying materials with alpha channels 6.78 KB DOWNLOAD
89 07 - Refined material application with selection tags 26.78 MB DOWNLOAD
90 07 - Refined material application with selection tags 15.13 KB DOWNLOAD
91 08 - Texturing type techniques 17.44 MB DOWNLOAD
92 08 - Texturing type techniques 11.60 KB DOWNLOAD
08 - Lights and Lighting
93 01 - Understanding how light functions in CINEMA 4D 14.58 MB DOWNLOAD
94 01 - Understanding how light functions in CINEMA 4D 10.26 KB DOWNLOAD
95 02 - Understanding light types 14.47 MB DOWNLOAD
96 02 - Understanding light types 10.10 KB DOWNLOAD
97 03 - Refining lights by adjusting falloff 15.02 MB DOWNLOAD
98 03 - Refining lights by adjusting falloff 10.57 KB DOWNLOAD
99 04 - Creating and manipulating shadows 12.66 MB DOWNLOAD
100 04 - Creating and manipulating shadows 9.64 KB DOWNLOAD
101 05 - Creating visible light rays 13.00 MB DOWNLOAD
102 05 - Creating visible light rays 9.64 KB DOWNLOAD
103 06 - Creating three-point lighting 11.73 MB DOWNLOAD
104 06 - Creating three-point lighting 7.62 KB DOWNLOAD
09 - Keyframes and Animation
105 01 - Exploring keyframe animation 10.92 MB DOWNLOAD
106 01 - Exploring keyframe animation 7.42 KB DOWNLOAD
107 02 - Animating in the Timeline and mini-timeline 17.11 MB DOWNLOAD
108 02 - Animating in the Timeline and mini-timeline 11.68 KB DOWNLOAD
109 03 - Controlling animation between keyframes with the F-Curve Manager 17.72 MB DOWNLOAD
110 03 - Controlling animation between keyframes with the F-Curve Manager 13.33 KB DOWNLOAD
111 04 - Managing keyframes in Key mode 18.28 MB DOWNLOAD
112 04 - Managing keyframes in Key mode 11.41 KB DOWNLOAD
113 05 - Driving animation between multiple objects 22.85 MB DOWNLOAD
114 05 - Driving animation between multiple objects 11.43 KB DOWNLOAD
115 06 - Animating with Explosion deformers 36.61 MB DOWNLOAD
116 06 - Animating with Explosion deformers 15.75 KB DOWNLOAD
10 - Camera Movement and Controls
117 01 - Understanding the editor camera vs. a camera object 13.52 MB DOWNLOAD
118 01 - Understanding the editor camera vs. a camera object 8.77 KB DOWNLOAD
119 02 - Exploring field of view and aspect ratio 15.82 MB DOWNLOAD
120 02 - Exploring field of view and aspect ratio 10.05 KB DOWNLOAD
121 03 - Explaining parallax in camera movement 18.66 MB DOWNLOAD
122 03 - Explaining parallax in camera movement 11.10 KB DOWNLOAD
123 04 - Creating dynamic camera movement 21.92 MB DOWNLOAD
124 04 - Creating dynamic camera movement 12.21 KB DOWNLOAD
125 05 - Creating complex camera moves with Camera Morph 19.47 MB DOWNLOAD
126 05 - Creating complex camera moves with Camera Morph 10.92 KB DOWNLOAD
11 - Rendering
127 01 - Understanding render engines 6.23 MB DOWNLOAD
128 01 - Understanding render engines 5.06 KB DOWNLOAD
129 02 - Exploring render settings 14.54 MB DOWNLOAD
130 02 - Exploring render settings 10.51 KB DOWNLOAD
131 03 - Setting up multipass rendering 22.20 MB DOWNLOAD
132 03 - Setting up multipass rendering 15.74 KB DOWNLOAD
133 04 - Previewing multipass rendering in the picture viewer 6.95 MB DOWNLOAD
134 04 - Previewing multipass rendering in the picture viewer 5.30 KB DOWNLOAD
135 05 - Batch rendering with the Render Queue 10.83 MB DOWNLOAD
136 05 - Batch rendering with the Render Queue 7.66 KB DOWNLOAD
137 06 - Exploring the essentials of using the Physical Renderer 14.10 MB DOWNLOAD
138 06 - Exploring the essentials of using the Physical Renderer 9.43 KB DOWNLOAD
12 - 3D Animation Workflow Compositing in After Effects
139 01 - Understanding the 3D animation workflow 7.84 MB DOWNLOAD
140 01 - Understanding the 3D animation workflow 3.39 KB DOWNLOAD
141 02 - Using the Compositing tag 11.56 MB DOWNLOAD
142 02 - Using the Compositing tag 8.66 KB DOWNLOAD
143 03 - Importing multipass renders into After Effects 13.62 MB DOWNLOAD
144 03 - Importing multipass renders into After Effects 10.80 KB DOWNLOAD
145 04 - Manipulating multipass renders in After Effects 21.00 MB DOWNLOAD
146 04 - Manipulating multipass renders in After Effects 15.90 KB DOWNLOAD
147 05 - Working with CINEWARE 18.97 MB DOWNLOAD
148 05 - Working with CINEWARE 13.05 KB DOWNLOAD
13 - Getting Familiar with MoGraph
149 01 - Explaining MoGraph 7.17 MB DOWNLOAD
150 01 - Explaining MoGraph 2.21 KB DOWNLOAD
151 02 - Using a Cloner object 22.06 MB DOWNLOAD
152 02 - Using a Cloner object 13.40 KB DOWNLOAD
153 03 - Optimizing for Effectors 13.43 MB DOWNLOAD
154 03 - Optimizing for Effectors 6.84 KB DOWNLOAD
155 04 - Modifying cloners with Effector objects 32.72 MB DOWNLOAD
156 04 - Modifying cloners with Effector objects 15.16 KB DOWNLOAD
157 05 - Setting MoText type for animation 16.12 MB DOWNLOAD
158 05 - Setting MoText type for animation 10.85 KB DOWNLOAD
159 06 - Animating type with MoText 18.83 MB DOWNLOAD
160 06 - Animating type with MoText 12.30 KB DOWNLOAD
161 07 - Creating animation with the Fracture object 16.69 MB DOWNLOAD
162 07 - Creating animation with the Fracture object 10.30 KB DOWNLOAD
163 08 - Creating rigid body collisions with MoDynamics 31.26 MB DOWNLOAD
164 08 - Creating rigid body collisions with MoDynamics 13.75 KB DOWNLOAD
14 - Sculpting
165 01 - Setting up for sculpting 8.61 MB DOWNLOAD
166 01 - Setting up for sculpting 5.50 KB DOWNLOAD
167 02 - Intro to sculpting layers 18.12 MB DOWNLOAD
168 02 - Intro to sculpting layers 10.16 KB DOWNLOAD
169 03 - Introducing sculpting on polygons 26.43 MB DOWNLOAD
170 03 - Introducing sculpting on polygons 15.21 KB DOWNLOAD
15 - 3D Tracker
171 01 - Understanding motion tracking 2.07 MB DOWNLOAD
172 01 - Understanding motion tracking 1.47 KB DOWNLOAD
173 02 - Creating the initial track 24.57 MB DOWNLOAD
174 02 - Creating the initial track 10.38 KB DOWNLOAD
175 03 - Defining the reconstruction 18.08 MB DOWNLOAD
176 03 - Defining the reconstruction 9.21 KB DOWNLOAD
16 - Conclusion
177 01 - Next steps 8.53 MB DOWNLOAD
178 01 - Next steps 3.72 KB DOWNLOAD
17 - فایل های تمرینی
179 Exercise Files 587.14 MB DOWNLOAD
شما می توانید مجموعه کامل بخش های این فابل را نیز به صورت مجموعه کامل دریافت نمایید.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران

بارگزاری